smip

smip

61 yo female type 1 diabetes. Was diagnosed at age 41.